Salina Intermediate School

No School Wednesday, Nov. 22 – Friday, Nov. 24

Happy Thanksgiving !  Be Safe.  School Resumes on Monday, Nov. 27.